REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I
DEFINICJE

 

1.
Regulamin
określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

2.
Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

3.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną). 

4.
Podstawowe definicje:

1)
Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;

2)
Sprzedawca: VENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, prowadząca działalność gospodarczą pod numerem NIP 7010433738, REGON 147350039, KRS 0000517712

3)
Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
4)
Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5)
Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
2017.1219 t.j. ze zm
.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

6)
Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.venko.com.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;

7)
Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w
systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
8)
Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
9)
Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
10)
Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;
11)
Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
12)
Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub
promocjach w Sklepie.

 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I
TECHNICZNE

 

1.
Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, adres poczty elektronicznej
info@venko.com.pl, numer telefonu [+48570458338.

2.
Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

1)         Sklep Internetowy,

2)         Newsletter,

3)         Opiniowanie (komentowanie),

4)         Konto.

3.
Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

4.
Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz
aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

5.
Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6.
Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

7.
Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

8.
Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

                                                   

ROZDZIAŁ 3.  DANE OSOBOWE

 

1.
Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

1)
Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

a)
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

b)
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c)
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d)
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e)
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f)
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

2)
Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

3)
Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

3.
Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1)         prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2)         prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3)         prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

4)         prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5)         prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

4.
Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

5.
Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

 

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

 

§ 1 Konto.

 

1.
Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2.
Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

3.
Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4.
Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: [info@venko.com.pl] lub pisemnie na adres Sprzedawcy: [ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław].

 

§ 2. Newsletter

 

1.         Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2.         Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji
handlowych.

3.         Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

4.         Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5.         Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: [info@venko.com.pl] lub pisemnie na adres Sprzedawcy: [ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław].

 

§ 3. Opinie

 

1.         Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.

2.         Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3.         Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

4.         Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

 

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

 

§ 1. Towary

 

1.
Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

2.
Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się u Sprzedawci.

 

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

 

1.
Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.

2.
Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).

3.
Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym
oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

4.
Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

5.
Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6.
Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

7.
Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 8 tygodni.

§ 3. Płatności

 

1.
Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami netto w złotych polskich czy Euro na anglojęzyczny stronie. Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.  

2.
Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

3.
Klient może wybrać formę płatności – przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

4.
Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.

5.
Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

 

§ 4. Dostawa

1.
Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

2.
Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Paczka wysyłana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej – w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.

3.
Nie ma możliwości odbioru osobistego Towaru.

4.
Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.
Sprzedawca wskazuje, że:

1)         z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

2)         przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a)         szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b)        zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c)         ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d)        szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7
dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

§ 5. Dodatkowe informacje dla
Konsumenta

 

1.
Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2.
Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

3.
Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4.
Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa  art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).

 

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.

2.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

1)         wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

a)         Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)        Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;

c)         Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)        Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

2)         Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w
razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;

3)         Sprzedawca
jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili
przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w
Towarze w tej samej chwili.

4)         Sprzedawca jest zwolniony od
odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili
zawarcia umowy;

5)         jeżeli
wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru,
domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta;

6)         Sprzedawca
odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem
nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z
tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego
roku od dnia wydania Towaru;

7)         uprawnienia
Konsumenta z tytułu rękojmi to:

a)         żądanie
obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz
wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;

b)        Konsument,
może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany
Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba
że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta
jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się
wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także
bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób
zaspokojenia;

8)         Konsument,
który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy
takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została
jemu wydana.

 

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA
ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

1.
Reklamacje
Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres:
ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202
Wrocław
. Klient może
skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem
rozpatrzenia reklamacji.

2.
W
przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku
lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od
dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie
umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem
rozpatrzenia reklamacji Konsumenta. 

3.
Reklamacja
powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także
dokumentację fotograficzną.

4.
Sprzedawca
zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację
Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do
reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

5.
Jeśli
reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

6.
Istnieje
możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1)         możliwość
rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online
dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

2)         możliwość prowadzenia
postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

 

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.
Odstąpienie
od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w
przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

2.
Konsumentowi
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania
Towaru.

3.
Informacje
o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie
odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.

4.
Prawo
odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych
umów, tj.:

1)
o
świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę
utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2)
w
której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od Umowy;

3)
w
której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)
w
której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;

5)
w
której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)
w
której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)
w
której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni
i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma
kontroli;

8)
w
której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo
inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy
inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo
odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych
usług lub rzeczy;

9)
w
której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;

10)
o
dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;

11)
zawartej
w drodze aukcji publicznej;

12)
o
świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z
wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w
umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)
o
dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.         Sprzedawca
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument,
chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami.

6.         Jeżeli Konsument
wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.         Konsument zobowiązany
jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym
opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może
powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu
dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.         Konsument ponosi tylko
bezpośrednie koszty zwrotu
Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował
Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

9.         Konsument ponosi odpowiedzialność za
zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Towaru.

10.       W przypadku skutecznego
odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest
za niezawartą.

                                                                                                                

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1.         Prawa
do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

2.         Adres
strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony
internetowej www.venko.com.pl
stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz
prawo własności intelektualnej.

3.         Wszystkie
logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty,
kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami
zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie,
modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek
treści ze strony www.venko.com.pl
bez zgody właściciela jest zabronione.

 

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.
W
sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub
Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.

2.
Wszelkie
odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.
Sądem
właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd
właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu
między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd
miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według
art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

Błąd w tekście? Zaznacz, naciśnij Ctrl+Enter i wyślij nam zgłoszenie. If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: