REGULAMIN SERWISU
www.venko.com.pl

ROZDZIAŁ
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin
określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu
funkcjonującego pod adresem 50-202 Wrocław, ul. Księcia Witolda 49 lok. 15, w
tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika.
Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi
zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą
z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

2. Podstawowe
definicje:
a) Regulamin: niniejszy Regulamin Serwisu www.venko.com.pl, www.butko.eu;
b) Usługodawca: VENKO Sp. z o.o., ul. Księcia Witolda 49 lok. 15, 50-202
Wrocław, 7010433738, ;
c) Klient lub Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu
nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Serwisu. Klient lub
Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych
postanowień w stosunku do Konsumenta;
d) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności
prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową;
e) Serwis: platforma informatyczno-informacyjna, dostępna pod adresem
www.venko.com.pl, zawierająca Serwis informacyjny i oferująca dostęp do Usług
Elektronicznych;
f) Serwis informacyjny: platforma informatyczno-informacyjna, dostępna w ramach
Serwisu, zawierająca informacje dotyczące towara, w tym o wydarzeniach, a także
artykuły sponsorowane lub reklamy;
g) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.),
świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za
pośrednictwem Serwisu;
h) Formularz kontaktowy – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej
dostępny w Serwisie umożliwiający kontakt z Usługodawcą;
i) Reklama – Produkt znajdujący się w ofercie Usługodawcy szczegółowo opisany w
Serwisie;
j) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna
świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,
która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie
od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletter-a, zawierającego
informacje o Serwisie, w tym o nowościach w Serwisie.

3. Regulamin
dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający
Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie
Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu
teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).

4. Użytkownik
powinien zapoznać się z Regulaminem.

ROZDZIAŁ
2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

§ 1.
Informacje dla wszystkich Użytkowników

1. Dane do kontaktu
z Usługodawcą: adres: ul. Księcia Witolda 49 lok. 15, 50-202 Wrocław, e-mail:
info@butko.eu: info@venko.com.pl, tel. 792454218.

2. Usługodawca
świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

3. Usługodawca
oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
1) Serwis informacyjny;
2) Newsletter;
3) Reklama;
4) Kontakt;
5) Komentarze.

4. Wymagania
techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne
z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka
internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów
hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox;
Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC
OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5.; zalecana minimalna rozdzielczość
ekranu: 1024×768; uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu
plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5. Korzystanie z
Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu,
typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem
przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci
Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się
z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby
nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne,
które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i
chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

6. Zawarcie umowy
świadczenia bezpłatnej usługi następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek
czynności w Serwisie przez Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania
jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie). Zawarcie umowy świadczenia
płatnej usługi wymaga bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą. Usługodawca
określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje usług odpłatnych.

7. Korzystanie z
Serwisu jest dobrowolne.

8. Obowiązuje zakaz
dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§ 2.
Dodatkowe informacje dla Konsumentów

1. Umowa nie jest
zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2. Minimalny czas
trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy to czas korzystania z
Serwisu przez Konsumenta.

3. Korzystanie z
Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub
udzielenia innych gwarancji finansowych.

4. Usługodawca nie
ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt
5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym (Dz.U. 2017.2070 t.j. ze zm.).

5. Istnieje
możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość
rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online
dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ROZDZIAŁ
3. FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Użytkownik może
skorzystać z Formularza kontaktowego pod adresem
www.venko.com.pl, www.butko.pl w celu kontaktu z
Usługodawcą, w tym skierowania zapytania do Usługodawcy lub przekazania
informacji Usługodawcy.

2. Skorzystanie z
Formularza kontaktowego jest bezpłatne i wymaga podania określonych danych oraz
złożenia oświadczeń oraz kliknięcia w pole „Wyślij”.

3. Na adres poczty
elektronicznej Użytkownika podany przez niego przesłana zostanie wiadomość
potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.

4. Usługodawca
podejmie działania odpowiednie do treści wiadomości od Użytkownika, otrzymanej
za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

ROZDZIAŁ
4. KOMENTARZE

1. Usługodawca
umożliwia Użytkownikom zamieszczanie w Serwisie indywidualnych i subiektywnych
wypowiedzi (komentarzy).

2. Użytkownik może
dodawać komentarze dotyczące treści zawartych w Serwisie informacyjnym w celu
wyrażania opinii na temat treści zawartych w Serwisie informacyjnym albo do
zadawania pytań jego dotyczących. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić
formularz znajdujący się pod informacją i złożyć oświadczenia.

3. Komentarze mogą
być zamieszczane anonimowo lub przy użyciu pseudonimu.

4. Użytkownik nie
może zamieszczać komentarzy sprzecznym z powszechnie obowiązującym prawem,
naruszających godność osobistą lub obraźliwych, niedotyczących treści zawartych
w Serwisie informacyjnym lub zawierających reklamę własnej lub cudzej
działalności.

5. Użytkownik
publikuje komentarze na własną odpowiedzialność, tj. ponosi wyłączną
odpowiedzialność cywilną lub karną za treści swoich wypowiedzi. Usługodawca
może kontrolować treść komentarzy, moderować je lub usuwać komentarze o treści
niezgodnej z Regulaminem.

6. Usługa
świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

7. Usługodawca może
korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie lub na potrzeby
przeprowadzania statystyk.

ROZDZIAŁ
5. SERWIS INFORMACYJNY

1. Użytkownik ma
prawo korzystania z Serwisu informacyjnego w sposób zgodny z jego
przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym
poprzez:
1) przeglądanie bazy materiałów (teksty, zdjęcia, galerie zdjęć, filmy, itp.)
stanowiących treść Serwisu informacyjnego;
2) komentowanie informacji zawartych w Serwisie informacyjnym;

2. Korzystanie z
Serwisu informacyjnego może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich
przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.). W szczególności, poza
określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie
materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.

3. Usługodawca
wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu informacyjnego przez Użytkownika na zasadach
określonych w Regulaminie.

ROZDZIAŁ 6. NEWSLETTER

1. Usługa Newsletter ma na celu
dostarczenie Użytkownikowi zamówionych informacji.

2. Korzystanie z Newsletter-a jest
bezpłatne i wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia
oświadczeń.

3. Na adres poczty elektronicznej
Użytkownika przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
Korzystanie z Newsletter-a jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika
czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

4. Usługa Elektroniczna Newsletter
świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Klient może w każdym czasie
zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do
Usługodawcy drogą elektroniczną na adres: lub też pisemnie na adres Usługodawcy.

ROZDZIAŁ 7. REKLAMA

1. Użytkownik może zamieszczać Reklamy
poprzez zamówienie składane bezpośrednio u Usługodawcy, zgodnie z danymi
zawartymi na stronie internetowej Serwisu.

2. Użytkownik ma prawo korzystania z
Reklamy w sposób zgodny z przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi
przepisami prawa. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o
charakterze bezprawnym.

3. Szczegółowe informacje, w tym warunki
techniczne Reklam, dostępne są w Serwisie pod adresem www.venko.com.pl,
www.butko.eu
oraz u Usługodawcy.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za
zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa materiałów i informacji
przekazanych Usługodawcy na potrzeby Reklamy, w tym Użytkownik obowiązany jest
zadbać o zgodność materiałów z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.), ustawy z
dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j. ze
zm.) oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

5. W przypadku Reklamy zamówionej przez
Konsumenta, jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi
(zamieszczenie Reklamy) ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy, Usługodawca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia
zawierającego takie żądanie. W takim przypadku, jeżeli Konsument wykonuje prawo
odstąpienia od umowy po zgłoszeniu ww. żądania, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia
spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia (okresu wyświetlania
Reklamy), z uwzględnieniem cennika.

6. W przypadku Reklamy zamówionej przez
Użytkownika będącego przedsiębiorcą może nastąpić tylko na zasadach określonych
w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.). Za usługi
wyświadczone do dnia odstąpienia Usługodawcy należy się wynagrodzenie
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia (okresu wyświetlania
Reklamy), z uwzględnieniem cennika.

ROZDZIAŁ 8.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność
na zasadach ogólnych, wynikających z właściwych przepisów prawa.
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z
Klientami będącymi przedsiębiorcami.

2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień
dotyczących Konsumentów, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez
Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub
usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn lezących
po stronie Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub
Regulaminu.

3. Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych
umieszczonych w innych domenach niż www.venko.com.pl, www.butko.eu, do których
linki zawarto w Serwisie.

ROZDZIAŁ 9. ODSTĄPIENIE OD
UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę
lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w
przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

2. Konsumentowi przysługuje prawo
odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem
punktu 6 Rozdziału 7 Regulaminu. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez
Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie
przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, w tym:
1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że
po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy;
3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Usługodawca niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu
od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia
od umowy umowa uważana jest za niezawartą.

ROZDZIAŁ 10. PROCEDURA
ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje w zakresie Serwisu i Usług
Elektronicznych Użytkownik powinien kierować na adres Usługodawcy w formie
pisemnej

2. Reklamacja powinna zawierać
szczegółowy opis przedmiotu reklamacji i żądanie Użytkownika.

3. Usługodawca zobowiązuje się
rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli
Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w ww. terminie, uważa
się, że uznał ją za uzasadnioną. Zastrzeżenie to nie ma zastosowania do
Użytkownika będącego przedsiębiorcą.

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana,
Usługodawca podejmie odpowiednie działania.

ROZDZIAŁ 11. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Użytkowników dane
osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

2. Usługodawca zapewnia, aby dane te
były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla
Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane
dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w
których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których
dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem
oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich
środków technicznych lub organizacyjnych,

3. Usługodawca stosuje odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania
oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

4. Usługodawca zapewnia dostęp do danych
osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane
dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Podstawą przetwarzania danych
osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki
uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

6. Usługodawca gwarantuje realizację
uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z
odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania,
uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych
celem ochrony swoich praw.

7. Osoba mająca dostęp do danych
osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie
Usługodawcy.

8. Usługodawca zapewnia, że nie
udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii
Europejskiej lub prawo polskie.

9. W związku z działalnością gospodarczą
Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów.
Dane osobowe mogą być przekazywane:
a) firmie hostingowej,
b) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
c) dostawcy usług internetowych,
d) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
e) dostawcy platformy płatności elektronicznych,

7) dostawcy oprogramowania do
wystawiania faktur,

8) podmiotom świadczącym obsługę
księgową.

ROZDZIAŁ 12. WŁASNOŚĆ
INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim
zawartych należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.

2. Adres Serwisu, pod którym jest
dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej www.venko.com.pl,
www.butko.eu stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo
autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne,
projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła,
znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich
właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie
lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.venko.com.pl,
www.butko.eu bez zgody właściciela jest zabronione.

4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza
nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach
niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych
utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 13. POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych
Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia
sporu między Usługodawcą i Użytkownikiem będzie sąd właściwy według siedziby
Usługodawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i
Konsumentem będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów (tj. sąd właściwy
według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny
dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

 

Błąd w tekście? Zaznacz, naciśnij Ctrl+Enter i wyślij nam zgłoszenie. If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: